UAB “ONZĖ” EKSPEDIJAVIMO PASLAUGŲ BENDROSIOS SĄLYGOS

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 m. Rugpjūčio mėn. 11 d.

  1. Sutarties dalykas

1.1. Klientas paveda, o Ekspeditorius už atlyginimą, Kliento sąskaita, įsipareigoja suteikti Klientui krovinių gabenimo organizavimo (ekspedijavimo) paslaugas.

1.2. Konkrečios Kliento krovinio ekspedijavimo sąlygos (krovinys, maršrutas, įkainiai ir kt.) numatomos atskirai pasirašomame užsakyme (transporto paraiškoje).

1.3. Ekspeditorius – UAB „Onzė“.

1.2. Klientas – asmuo, užsakantis Ekspeditoriaus krovinio ekspedijavimo ir kitas paslaugas.

 

  1. Šalių teisės ir pareigos

2.1. Ekspeditorius:

2.1.1. Atlieka visus veiksmus, susijusius su krovinio gabenimo organizavimu, pagal iš anksto su Klientu užsakyme (transporto paraiškoje) suderintas sąlygas.

2.1.2. Informuoja Klientą apie krovinio judėjimą visame krovinio judėjimo maršrute.

2.1.3. Vykdo Sutarties 2.2.5. punkte numatytas Kliento instrukcijas.

2.1.4. Atlygina Klientui žalą, padarytą dėl krovinio neišsaugojimo (praradimo, trūkumo, sužalojimo) po krovinio paėmimo iki jo išdavimo, jeigu tai įvyko dėl Ekspeditoriaus kaltės.

2.1.5. Apdraudžia Kliento krovinius jo sąskaita, jeigu tai suderinta su Klientu.

2.1.6. Turi teisę šios Sutarties vykdymui Kliento vardu ir sąskaita sudaryti sutartis su trečiosiomis šalimis.

2.1.7. Ekspeditorius turi teisę neišduoti krovinio ir sulaikyti krovinio dokumentus, jei Klientas jam yra skolingas.

 

2.2 Klientas:

2.2.1. Suteikia Ekspeditoriui dokumentus ir informaciją apie krovinio savybes ir gabenimo sąlygas, o taip pat kitą informaciją, reikalingą Ekspeditoriui jo įsipareigojimams pagal šią sutartį vykdyti.

2.2.2. Užtikrina, kad krovinys tinkamai paruoštas, supakuotas, įtvirtintas ir apdraustas, išskyrus atvejus, kai tai pavedama Ekspeditoriui užsakyme.

2.2.3. Sumoka Ekspeditoriui šiose sąlygose ir užsakyme numatyta tvarka ir užsakyme suderintą užmokestį už krovinio gabenimą ir gabenimo organizavimą.

2.2.4. Garantuoja ir apmoka papildomas Ekspeditoriaus išlaidas, atsiradusias vykdant šią sutartį (pvz. konteinerių valymas, neplanuotas muitinis patikrinimas ir kt.).

2.2.5. Informuoja Ekspeditorių apie ypatingas krovinio savybes, dėl kurių gali atsirasti žala kitam kroviniui, žmonėms ar aplinkai, taip pat informuoja apie greitai gendančius krovinius ir pateikia jų sandėliavimo, krovos, gabenimo bei saugojimo instrukcijas.

2.2.6. Atsako už krovinio dokumentuose pateiktų duomenų teisingumą.

2.2.7. Moka Ekspeditoriui už konteinerio ir/ar transporto priemonės prastovas ir saugojimą, jei krovinys prastovi, jei konteineris nepasiimamas iš vežėjo jūra ar/ir oru ar negrąžinamas vežėjui jūra ar/ir oru jo nustatytu laiku, ar transporto priemonė nepakraunama/neiškraunama per vežėjo taikomas normas ne dėl Ekspeditoriaus kaltės. Klientas patvirtina, kad šis punktas yra rašytinis susitarimas su Ekspeditoriumi dėl mokesčių už konteinerių ar transporto priemonių prastovas, konteinerių negražinimą/nepasiėmimą laiku ir pan., tokiomis pačiomis sąlygomis, taikomomis tarp Ekspeditoriaus ir atitinkamo Ekspeditoriaus subrangovo.

2.2.8. Yra atsakingas, užtikrina ir garantuoja, kad krovinys būtų tinkamai paruoštas transportavimui. Kraunant krovinį į transporto priemonę (konteinerį, automašiną, geležinkelio vagoną, lėktuvą, toliau – transporto priemonė), organizuoja pakrovą taip, kad krovinys būtų tolygiai paskirstytas po transporto priemonę, krovinio svoris neviršytų sausumos keliais vežti leistinų normų, bei krovinio svoris neviršytų transporto priemonės maksimalios keliamosios galios, kad krovinys būtų saugiai ir tinkamai užtvirtintas transporto priemonėje taip, kad nejudėtų vežant sausuma, jūra ir oru. Klientas atlygina baudas ir kitus nuostolius, kilusius dėl netinkamo šio punkto vykdymo.

 

  1. Atsiskaitymas

3.1. Jei Šalys užsakyme nesusitaria kitaip, Ekspeditorius pradeda teikti paslaugas ir vykdyti užsakymą tik gavęs išankstinį apmokėjimą.

3.2. Šalys susitaria, kad apmokėjimą už paslaugas Klientas vykdo per Užsakyme nustatytą mokėjimo terminą pagal išrašytas sąskaitas nuo jų išrašymo dienos.

3.3. Pirkėjas apmoka už paslaugas grynaisiais pinigais ar banko pavedimu, pervesdamas visą paslaugų kainą į Ekspeditoriaus nurodytą sąskaitą. Apmokėjimo diena yra pinigų gavimo į Ekspeditoriaus banko sąskaitą ar į kasą diena. Klientas sumoka visus banko mokesčius, kai atsiskaitoma banko pavedimu. Paslaugų kaina sąskaitoje nurodoma ta valiuta, kuria Ekspeditorius teikė pasiūlymą Klientui. Jei paslaugų kaina sąskaitoje nurodoma dviem valiutomis, Klientas apmoka sąskaitą ta valiuta, kuria parašytas nurodymas mokėti sąskaitoje. Jeigu Klientas atsiskaito kita valiuta, nei buvo nurodoma mokėti, Ekspeditorius turi teisę reikalauti sumokėti susidariusį skirtumą dėl valiutų kurso svyravimo tarp sąskaitos išrašymo dienos valiutos kurso ir lėšų įskaitymo į Ekspeditoriaus sąskaitą dienos valiutos kurso, o Klientas įsipareigoja nedelsiant tokį skirtumą padengti.

3.4. Neatlikus apmokėjimo nustatytais mokėjimo atidėjimo terminais, Klientas privalo sumokėti Ekspeditoriui 0,08% delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną iki visiško ir pilno įsiskolinimo (tame tarpe ir priverstinio) grąžinimo ir/ar išieškojimo.

3.5. Jei Klientas pažeidžia mokėjimo terminus, tai Ekspeditorius turi teisę neišduoti Klientui bet kokio Ekspeditoriaus ekspedijuojamo Kliento krovinio ir sulaikyti krovinio dokumentus ir/ar nepradėti teikti paslaugų ir/ar sustabdyti paslaugų teikimą. Visos ir bet kokios neigiamos pasekmės, išlaidos, prastovos, vėlavimai krovinių savininkų ir/ar gavėjų pretenzijos, kylančios dėl ar susijusios su nesavalaikiu atsiskaitymu, paslaugų neteikimu ar sustabdymu, tenka Klientui.

3.6. Jei Klientui yra išrašytos dvi ir daugiau sąskaitų, bet kurios iš sąskaitų apmokėjimo termino pažeidimas reiškia, kad automatiškai sueina ir visų kitų sąskaitų apmokėjimo terminas, t.y. – Klientas tampa skolingas Ekspeditoriui pagal visas sąskaitas(nepaisant to, kas nurodyta sąskaitoje ar susitarta Užsakyme).

 

  1. Atsakomybė

4.1. Už neįvykdymą ar netinkamą Sutarties vykdymą Ekspeditorius atlygina Kliento nuostolius, jei jie kilo dėl Ekspeditoriaus kaltės, vadovaujantis LR CK 6.826 str.

4.2. Vykdant ekspedijavimą, Ekspeditoriaus atsakomybė apribota Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais.

4.3. Klientas atlygina Ekspeditoriui nuostolius, kilusius dėl užsakymuose nurodytų duomenų netikslumo ar neišsamumo.

4.4. Klientas padengs visas Ekspeditorius turėtas išlaidas Bendrosios avarijos atveju ir pateiks tokius galimų reikalavimų užtikrinimus, kurių pareikalaus Ekspeditorius ar vežėjas.

4.5. Ekspeditoriui garantavus krovinio pristatymo terminą, Ekspeditoriaus atsakomybė pavėlavimo atveju apribojama jo suteiktų paslaugų pagal tą užsakymą įkainių dydžiu.

4.6. Vykdant pervežimą jūrų transportu galioja Konosamento (Bill of Lading) sąlygos (tame tarpe ir konteinerinių linijų sąlygos dėl konteinerių prastovų, atsiėmimo (grąžinimo) termino ir kita).

4.7. Vykdant pervežimą kelių transportu galioja CMR konvencijos sąlygos.

4.8. Vykdant pervežimą oro transportu galioja Varšuvos konvencija, IATA taisyklės ir Monrealio konvencijos sąlygos.

4.9. Vykdant pervežimą geležinkelių transportu galioja tarptautinio krovinių vežimo SMGS/CIM sąlygos.

4.10. Jei, po užsakymo tarp Ekspeditoriaus ir Kliento suderinimo, faktiškai krovinį turinti gabenti linija ar kitas gabenimo jūra, oru ar sausuma subjektas pakeičia planuotą plaukimo ar transportavimo grafiką ar maršrutą, užtrunka gabenimo metu, dėl vietos trūkumo ar kitų nuo Ekspeditoriaus nepriklausančių priežasčių nepriima krovinio į laivą, lėktuvą ir traukinį ar išgabena jį kitu laivu, lėktuvu ar traukiniu, Ekspeditorius nėra atsakingas už papildomas išlaidas ir nuostolius, kylančius iš (susijusius su) aukščiau nurodytų aplinkybių (pvz. krovinio neišvykimas iki akredityve numatyto termino, vėlesnis krovinio atvykimas, ir kt.)

 

5. Kitos sąlygos

5.1. Ginčai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu, o neišsprendus – įstatymų nustatyta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teisę, Klaipėdos miesto teismuose.

5.2. Bet koks susirašinėjimas pagal Sutartį (užsakymai, pranešimai, sąskaitų siuntimai ir t.t.) gali būti vykdomas el. paštu ir toks susirašinėjimas turi pilną juridinę galią.